To 1o κατασταστικό της Οινοποιητικής Εταιρείας Σάμου, το 1895.

SW_ROU~3
Βάσεις τοῦ Καταστατικοῦ τῆς συστηθησομένης Οἰνοποιητικῆς Ἐταιρίας ἐν Σάμῳ.
Σκοπὸς τῆς συστάσεως τῆς Ἑταιρίας
Ἡ οἰνοποιητικὴ Ἑταιρία συνιστᾶται ἐπὶ σκοπῷ κέρδους καὶ βελτιώσεως τῶν ἐγχωρίων οἴνων παντὸς εἴδους καὶ κυρίως τοῦ Ἀνθοσμίου ἤ Μουσχάτου οἴνου.
Διοργανισμὸς καὶ διάρκεια αὐτῆς.
Ἡ οἰνοποιητικὴ Ἑταιρία τῆς Ἡγεμονίας Σάμου εἶνε ἰδιωτικὴ κατὰ τύπον Ἀνωνύμου Ἑταιρίας, ἔχουσα τὴν ἕδραν της εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἡγεμονίας καὶ ὑποκαταστήματα εἰς ἄλλα μέρη τῆς νήσου, ὅταν καὶ ὅπου ἡ ἀνάγκη καὶ τὰ συμφέροντά της τὸ ἀπαιτήσωσιν.
Ἡ διάρκεια τῆς Ἑταιρίας προσδιορίζεται εἰς δέκα ἔτη, λογιζόμενα απὸ 1 Μαρτίου 1865.
Ἡ Ἑταιρία θέλει λάβει προνόμιον ἀποκλειστικὸν δι’ ὅλην τὴν διάρκειαν τῶν δέκα ἐτῶν, ἵνα οὐδεμία ἄλλη οἰνοποιητικὴ Ἑταιρία ἤ κατάστημα ὁμοίου εἴδους ὡς τὸ τῆς Ἑταιρίας συστηθῇ ἐν τῷ διαστήματι τοῦτο ἐν Σάμῳ.
Κεφάλαια καὶ μετοχαὶ τῆς Ἑταιρίας.
Τὰ κεφάλαια τῆς Ἑταιρίας προσδιορίζονται εἰς λίρας Ὀθωμανικὰς 2.000, διαιρούμενα εἰς 400 μετοχὰς ἀνὰ 5 λίρας Ὀθωμανικὰς ἑκάστη∙ ἐὰν πρὶν συνέλθῃ ἡ πρώτη Γεν. Συνέλευσις ἐγγραφῶσι πλείονες τῶν τετρακοσίων μετοχῶν εἶνε δεκταί.
Ἡ γενικὴ Συνέλευσις τῶν μετόχων δύναται νὰ ψηφίσῃ τὴν αὔξησιν τῶν κεφαλαίων τῆς ἑταιρίας δι’ ἐκδόσεως νέων μετοχῶν, τῶν ὁποίων ἡ ἀξία δὲν θέλει εἶσθαι κατωτέρα τῆς προσδιορισθείσης ὡς ἀνωτέρω∙ τὰς νέας ταύτας μετοχὰς ἔχουσι τὸ δικαίωμα νὰ λάβωσι κατὰ προτίμησιν οἱ κατὰ τὸ πρῶτον ἔτος ἐγγραφέντες μέτοχοι.
Οἱ μέτοχοι τῆς Ἑταιρίας ἀπολαύουσι τὰ αὐτὰ δικαιώματα.
Αἱ μετοχαὶ εἶνε ὀνομαστικαὶ ἤ ἀνώνυμοι, ἐγγραφόμεναι εἰς ἐπίτηδες βιβλίον καὶ ἐκδιδόμεναι ἐπὶ διπλοτύπου.
Οὐδεὶς τῶν μετόχων δύναται νὰ ζητήσῃ, ἵνα ἀναλάβῃ τὰς ἅπαξ κατατεθείσας μετοχὰς αὐτοῦ ἐν τῷ διαστήματι τῆς δεκαετίας, δύναται δὲ ὁπόταν θελήσῃ νὰ τὰς μεταβιβάσῃ εἰς ἄλλον.
Ἡ μεταβίβασις τῶν ὀνομαστικῶν μετοχῶν ἐνεργεῖται κατὰ συνέπειαν δηλώσεως τοῦ ἰδιοκτήτου ἤ τοῦ πληρεξουσίου αὐτοῦ, ὑπογραφομένου εἰς τὸ βιβλίον τῆς μεταβιβάσεως. Μετὰ τὴν ἐγγραφὴν τῆς μεταβιβάσεως οἱ πρώτεροι τίτλοι ἐξαφανίζονται καὶ νέοι ἐκδίδονται ἐπ’ ὀνόματι τοῦ νέου ἰδιοκτήτου.
Αἱ ἀνώνυμοι μετοχαὶ μεταβιβάζονται διὰ μόνης τῆς παραδόσεως τοῦ ἐγγράφου.
Ἐργασίαι τῆς Ἑταιρίας
Αἱ ἐργασίαι τῆς Ἑταιρίας συνίστανται,
Α΄. Εἰς τὸ κατασκευάζειν οἴνους ἐγχωρίους παντὸς εἴδους, κυρίως δὲ ἀνθοσμίου (μουσχάτου).
Β΄. Εἰς τὸ κατασκευάζειν ἐκ τῶν ἐγχωρίων οἴνων οἴνους τεχνικοὺς, ἀπομιμουμένους τοὺς ἐκλεκτωτέρους οἴνους ἄλλων μερῶν καὶ προ πάντων τῆς Εὐρώπης.
Γ΄. Εἰς τὸ πωλεῖν ἐπιτοπίως καὶ ἀποστέλλειν εἰς τὸ ἐξωτερικὸν τοὺς κατασκευαζομένους οἴνους δι’ ἴδιόν της λογαριασμόν, ἐπὶ ἰδίᾳ ὠφελείᾳ.
Οὐδέποτε θέλει ἀγοράζει σταφυλὰς ξένων τόπων πρὸς κατασκευὴν οἴνων ἤ οἴνους ξένων τόπων πρὸς βελτίωσιν αὐτῶν.
Ὁ οἰνοποιὸς αὐτῆς θέλει διδάξει εἰς τοὺς κατοίκους τῆς Ἡγεμονίας τὴν τέχνην τῆς οἰνοποιΐας καὶ τὴν καλλιέργειαν τῶν ἀμπέλων, δίδων προθύμως ὁδηγίας εἰς ἕνα ἕκαστον τῶν προσερχομένων ἐπὶ τούτῳ περὶ παντὸς τρόπου, ἀναγομένου εἰς τὰ ἀντικείμενα ταῦτα.
Μέρισμα καὶ ἀποθεματικὸν κεφάλαιον
Τὰ κατάστιχα καὶ οἱ λογαριασμοὶ τῆς Ἑταιρίας θέλουν κλείεσθαι καὶ ἰσολογίζεσθαι εἰς τὸ τέλος ἑκάστου ἔτους καὶ συγχρόνως γίνεσθαι τὸ μέρισμα ἀπὸ τὰ ἀποκτηθέντα κέρδη ἐκ τῆς ἐπιχειρήσεως τοῦ ἔτους ἐκείνου∙ τὸ μέρισμα θέλει πληρώνεσθαι εἰς τὴν ἕδραν τῆς Ἑταιρίας εἰς τοὺς μετόχους ἤ τοὺς πληρεξουσίους των.
Διοίκησις τῆς Ἑταιρίας
Ἡ ὁμὰς τῶν μετόχων ἀντιπροσωπεύεται ἀπὸ τὴν Γεν. Συνέλευσιν, διοικεῖται δὲ ἡ Ἑταιρία ‘Υπὸ Συμβουλίου, συγκειμένου ὑπὸ Διευθυντοῦ καὶ Συμβούλων, ἐκλεγομένων παρὰ τῆς Γενικῆς Συνελεύσεως τῶν μετόχων.
Τὰ καθέκαστα περὶ συγκροτήσεως τῆς Συνελεύσεως, περὶ τῆς διοικήσεως τῆς Ἑταιρίας, τῶν καθηκόντων τοῦ Συμβουλίου, τοῦ Διευθυντοῦ, Ταμίου, ὁρκοδοσίας αὐτῶν, περὶ ὑποκαταστημάτων καὶ λοιπῶν θέλουν ἀποφασισθῆ ἀπὸ τὴν πρώτην Γενικὴν Συνέλευσιν, εἰς ἥν λαμβάνουν μέρος ὅλοι οἱ μέτοχοι καὶ ἥτις θέλει συνέλθει ἀμέσως εἰς τὴν πρωτεύουσαν τῆς Ἡγεμονίας κατὰ πρόσκλησιν τῆς Διοικήσεως, ἅμα ἐγγραφῶσι τόσαι μετοχαί, ὅσαι ἀναπληροῦσι τὰ δύο τρίτα τῶν ὡς ἀνωτέρω ὡρισμένων κεφαλαίων τῆς Ἑταιρίας. Ἡ πρώτη Συνέλευσις θεωρεῖται πλήρης, ὅταν συνέλθωσι τὰ τρία τέταρτα τῶν μετόχων.
Ἡ Ἑταιρία ἄρχεται τῶν ἐργασιῶν της ἅμα κυρωθῇ τὸ καταστατικὸν αὐτῆς ὑπὸ τῆς Ἡγεμονικῆς Διοικήσεως.
Ἡ κατάθεσις τῆς ἀξίας τῶν ἐγγραφησομένων μετοχῶν θέλει γίνει ὅποτε καὶ καθόσον τὸ Συμβούλιον ἀποφασίσῃ. Ἕκαστος δὲ τῶν μετόχων ὀφείλει ἐντὸς δέκα ἡμερῶν, ἀφ’ ἧς λάβει τὴν περὶ τούτου πρόσκλησιν τοῦ Διευθυντοῦ τῆς Ἑταιρίας νὰ καταθέσῃ εἰς τὸ γραφεῖον τῆς Διευθύνσεως τὴν ἀξίαν τῶν μετοχῶν του.
Αἱ μετοχαὶ τῶν καθυστερούντων πωλοῦνται πρὸς ὄφελος ἤ ζημίαν αὐτῶν.
Gallery

Pin It on Pinterest

Κοινοποίηση!